Yoely Lebovits – “Rosh Hashanah Kol Hashanah” • יואלי לעבאוויטש – “ראש