Yesh Elokim – Yitzchok Jaroslawitz | יש אלוקים – אהרן יצחק יאראסלאוויטש