Tateny’u – Yoely Brown & Dudi Linker | טאטעניו – יואלי ברוין, דודי לינקער