“Sumachti I Shimmy Steinmetz I Composed by Leiby Weisberg | שמחתי I שימי שטיינמעץ I לייבי וויי