Siyem Hashas Khal Meor Hatfile Ft. Yumi Lowy, Shulem Brodt, Avrum Mordche Schwartz & Shira