“Siyem Hashas By Velvl Goldstein The Chatzatzker Rabbi | סיום הש”ס ע”י ר’ וו