“Shabbos Hayom Lashem | Sochi Majeski | “This one’s for you Ta”