Moshe’s Teniya – Shlome Yakov Weber, Shlome Levy | מושי’ס תנועה – שלמה יעקב