“Ki Heim Chayeinu – Moshe Katz | כי הם חיינו – מושי כ”ץ”