Kabeitz-Burech Bretter & Child Soloist Yanky Lowy | קבץ נפוצותינו