Avrum Mordche Schwartz – Medzhybizh אברהם מרדכי שווארץ – מעזי’בוז