“שרוליק רייזמן והאמנים – זכרנו לחיים | Srulik Raizman With Artists – Zochreinu Lec