מקהלת מלכות, חסידימלעך, יהודה גלילי – בחצוצרות | Malchus, Chasidim’lech Yehude Galili, B