ליפא גראמט אויס חתן כלה פארן חופה, אין די יעצטיגע שווערע צייט