יוסלה קרישבסקי, מקהלת נשמה, שמוליק לוטרמן – ובשופר גדול | Yossi crishevsky, Neshama choir,