“בהתאסף ראשי עם, מונה רוזנבלום, זאנוויל וינברגר וישראל אדלר – דרשו | Zanvil Weinberger,