א ווארט פון חיזוק פאר אן עת נסיון! - רבי שמעון שפיצער
429 views2 comments