“אויסערגעווענליכע הערליכע גראמען חופה – מאטי אילאוויטש | Motty Ilowitz”