יוסי גרין – “הדרן עלך תלמוד בבלי” ווי אזוי האט דאס פאסירט? – Yossi Green